Adatvédelmi nyilatkozat


Preambulum
Az Sofltog Informatika Kft. (székhely: 1112 Budapest, Puskapor u. 2/A; cégjegyzékszám: 13-09-145332; adószám: 23193325-2-43; telefonszám: +36 (1) 788-62-77 ; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.domain2.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) információtechnológiai szolgáltatások megrendelésének céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szolgáltató fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, tudomásul veszik, hogy rendelés csak regisztráció után, egy átlátható vásárlási folyamat keretén belül adható le.
1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása, a rendeléssel kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondása, módosítása), azaz ügyfél adatkezelés.
2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA A Szolgáltató az adatkezelés során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére a hatályos törvények rendelkezéseit maradéktalanul betartva. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése. A 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a honlap látogatójával, felhasználójával, mint érintettel közölni kell az adatkezelés megkezdése előtt, hogy az adatkezelés kötelező jellegű-e, vagy az hozzájáruláson alapul. Ezen előzetes közlés során az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE Softlog Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban Softlgo Kft. (székhely: 11121 Budapest, Lidérc u. 46.; cégjegyzékszám: 13-09-145332; adószám: 23193325-2-43; telefonszám: +36 (1) 788-62-77 ; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság)

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során megadott adatok Szolgáltató általi törlésére Felhasználó kérésére bármikor sor kerülhet.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított maximum 6 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
5. A KEZELT ADATOK KÖRE
Technikai adatok.

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy úgynevezett cookie-val azonosítja. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia vagy opcionálisa megadhatja a következő személyes adatokat:

belépési azonosító,
jelszó,
teljes név,
számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám),
ország, megye, cím,
telefonszám,
saját e-mail cím.
Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.
Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat, megjegyzéseket is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

Internetes Megjelenés

Szolgáltató a Honlapon internetes megjelenés szolgáltatás megrendelésére biztosít lehetőséget. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett technikai adatokat, valamint a megrendelés során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. Felhasználó a rendelés feladása során nem kötelező jelleggel további adatokat (megjegyzéseket) is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek Olé Bt.-nél (ole.hu) találhatók. Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A módosítás a név, cégnév esetén korlátozott, Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során alkalmazható. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Softlog Informatika Kft. 1112 Budapest, Puskapor u. 2/A E-mail: info[KUKAC]bixerver.net A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársaihoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. A Felhasználó a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése (ideértve pl. a szolgáltatás árának megfizetésére figyelmeztető automatikus e-mail üzenetek küldését), szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.Honlapra mutathatnak linkek más külső oldalakról, és a honlapról mutathatnak linkek más külső oldalakra is egyaránt. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban

COOKIE-SZABÁLYZAT
Más cégekhez hasonlóan weboldalainkon mi is használunk cookie-kat. Ezeket arra használjuk, hogy tudjuk, jártál-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat néztél meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdekelnek leginkább. Megnyugtatunk, hogy személy szerint nem tudunk és nem is szándékozunk ezen információk alapján beazonosítani. Van lehetőséged ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban így nem tudjuk garantálni, hogy honlapunk minden szolgáltatását megfelelően tudod majd használni.

1. Mik azok a cookie-k (sütik)?
Ha egy weboldalra látogatsz, az adott honlap a számítógépeden vagy mobilodon illetve tableteden kis szövegfájlokat tárol el. Ennek segítségével tudod megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevedet, hogy ne kelljen mindig újra beírnod. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezd a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adataidat harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk az azonosításodra.

2. Mire használjuk a cookie-kat?
honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván

a megjelenítési beállításaid, mint például a betűméret beállításokat
a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatásod dátuma és időpontja
válaszoltál-e valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívünkre
beleegyeztél-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon
a bevásárlókosaradban lévő elemeket
a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztését
Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:

Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészésed végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngésződben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásodkor a kiszolgáló felismerjen. Nem a neved, hanem a számítógéped „címkéje” alapján.
Harmadik féltől kapott cookie-k:
– Google Analytics
_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, hogy ennek alapján javítani tudjuk annak használhatóságát. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

– Facebook.com
datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatod a barátaiddal a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

– Twitter.com
__utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatod a barátaiddal a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

– accounts.google.com
GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatod a barátaiddal a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

Látogatottság elemzés: A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Honlapunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó semmilyen olyan adattal nem kapcsoljuk össze, amely nem arra irányul, hogy a megrendelő Szolgáltatóval kapcsolatban maradhasson.

3. Ha többet szeretnél megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a https://www.allaboutcookies.org oldal.
A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashatsz:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
Opera: https://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042